photo_2021-09-27_16-33-33

Шерзодиён Ардашер Алишер

председатель Студенческого научного общества

тел: +(992) 93-813-88-88, 888-00-77-88

Ҷамъияти илмии донишҷӯёни Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ иттидоди илмии донишҷӯён, дамчунин ҳавонони мудаҳҳиҳ аз ҳумлаи докторантон аз руи ихтисос (аспирантон) ба ҳисоб меравад, ки дар кордои илмӣ-тадқиқотӣ фаъолона иштирок мекунанд.

Ҷамъият фаъолияти худро дар асоси принсипдои худидоракунй ва маданияти муколамаи илмии донишҷӯён ба род мемонад.

Ҷамъият кордои илмӣ-тадҳиҳотй, илмию ташкилӣ, мутобиқаткунонӣ, илмию наҳшавӣ, татбиқи ва ғайраро дар ҳамоҳангӣ бо сохторхои дигари илмии муассисаи тадсилоти олии касбӣ ба род мемонад. Дар раванди ташкили кори худ Ҷамъият санадхо ва тартиби дуҳҳатнигории илмии муассисаи тадсилоти олии касбиро ба acoc мегирад.

IMG-bd2fc4fa0f62711a51d9b2e69dad4745-V

МАҚСАДИ ҶАМЪИЯТ

Мақсад аз фаъолияти Ҷамъият таъмини шароит барои дарёфтани истеъдоддо, эҳодкорон ва тарбияи донишҷӯёни ҳавон, нигоҳдорїі ва таъмини истеъдодҳо, давасмандкунии корҳои кафедраҳо оид ба ташкили кордои илмӣ- таҳкиҳотии донишҷӯён, дамкорй барои баландбардории сифати тайёрии мутахассисони содиби тадсилоти олии касбӣ, вусъатдидии ҳамгироии илм ва тадсилот мебошад.

ҲАДАФҲОИ ҶАМЪИЯТ

IMG_0243

— ривоҷ додани робитаҳои илмии донишҷӯён дар муассисаи тахсилоти олии касбӣ;

— ташхис ва рушди имконияти илмии донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии касбӣ;

— ҷалб кардани донишҷӯён барои ба таври ҳиддй ва эҳодокорона аз худ кардани маводи таълимй бо рори иштирок дар кордои илмию тахкикотй;

— тарбияи муносибати эҳодии донишҷӯён ба содаи худ ба воситаи корхои таҳкикотй, кумак барои беҳтар гардонидани сифатҳои шахсй ва касбии мутахассисони оянда;

— вусъат додани завҳи донишҷӯёни муассисаи тадсилоти олии касбӣ нисбат ба корхои тадқиқотӣ хамчун замина барои дастрасӣ ба донишҳои нав;

— паҳнсозии намуддои гуногуни эҳодиёти илмӣ дар мувофика бо принсипхои илм ва амалия байни донишҷӯёни муассисаи тадсилоти олии касбӣ;

— ҷорӣ намудани натиҳаи эҳодиёти илмии донишҷӯён ва мудаҳҳиҳон дар кордои амалӣ, педагогй ва истедсолот;

— дамкорй барои баланд бардоштани нуфузи муассисаи тадсилоти олии касбӣ.

IMG_1912

ВАЗИФАҲОИ ҶАМЪИЯТ

— дар банақшагирӣ ва амалӣ кардани кордои илмӣ-тадқиқотӣ, ҳамоҳангсозӣ, илмӣ-лоиҳавӣ ва дигар кордои донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии касбӣ иштирок мекунад;

— ҳуҷҷатҳои иттилоотӣ-методӣ, меъёрӣ, ташкилию маъмурӣ ва инчунин машавратӣ барои иҷрои кордои илмӣ-тадкихотй, илмӣ-методии донишҷӯёни муассисаи тадсилоти олии касбиро тайёр мекунад, кордои методй ва машваратй бо донишҷӯёни муассисаҳои тахсилоти олии касбӣ мегузаронад;

— чорабинидои илмиро барои донишҷӯён дар муассисаи тахсилоти олии касбӣ мегузаронад (конференсиядо, мизи мудаввар, семинарҳо, озмунҳои кордои илмии донишҷӯён, олимпиадаҳо, мубодисадо ва ғайра);

— кордои илмӣ-ташкилӣ ва дастгирии донишҷӯёни муассисаи тадсилоти олии касбиро дар лоиҳаҳо ва корхои илмӣ, ки мустаҳилона иҳро карда мешаванд, таъмин мекунад;

— бо Ҷамъиятҳои илмии муассисаи тадсилоти олии касбии дигар робитаро ба род монда, бо мақсад амалӣ гардонидани лоиҳаҳои муштарак ва ганй сохтани кори Ҷамъият бо методдои нави илмӣ таҳрибаи кории ондоро меомузад;

— барномадоеро, ки максадашон баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аст, тайёр мекунад;

— лоиҳаҳои илмии донишҷӯёнро, ки барои ралли проблемахои дохилии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ равона шудаанд, дастгирӣ мекунад, хамчунин онҳоро барои ворид намудан ба барномадои амалии таълимию тарбиявии муассисаи тахсилоти олии касбӣ пешнидод мекунад;

— донишҷӯёнро ба корҳои имлӣ-ташкилӣ, илмӣ-тадқикотӣ, илмӣ-лоиҳавӣ ҷалб мекунад;

— донишҷӯёнеро, ки дар корхои илмӣ-тадқиқотӣ ва илмӣ-ташкилй фаъолона ширкат меварзанд, барои давом додани тадсил дар магистратура, докторантура аз руи ихтисос (аспирантура) тавсия медиҳад;

— мониторинги талаботҳои муассисаи тадсилоти олии касбӣ ва ширкатдои берунаро оид ба натиҳахои кордои илмӣ—тадҳикотии донишҷӯён, омузиши бозори лоиҳахои илмии донишҷӯён, имкониятдои молиявй ва дигар корҳои илмии донишҷуёнро, ки дар муассисаи тадсилоти олии касбӣ иҳро карда мешаванд, ба рот мемонад;

— иҷрои чорабинихои илмиеро, ки из ҳониби кафедрадо ва дигар водиддои сохтории муассисаи тадсилоти олии касбӣ ба наҳша гирифта мешаванд, бо дастгирии иттилоотй ва ташкилй ба род мемонад;

— донишҷӯёнро барои иштирок дар чорабинидои дохилй, минтаҳавй, умумиҳумхуриявй ва байналмилалии донишҷӯён, инчунин ташкил ва гузаронидани чунин чорабинидо дар муассисаи тахсилоти олии касбӣ ҳалб мекунад;

IMG_0318

— ба донишҷӯёни муассисаи тадсилоти олии касбӣ барои омода кардани корҳои илмӣ барои иштирок дар озмунҳои байнидонишгодй, ҳумҳуриявй ва байналмилалӣ ёрй мерасонад;

— манбаъи иттилоотии озмунҳои кордои илмии донишҷӯён, конфронсҳои илмии донишҷӯён, семинарҳо ва дигар чорабиниҳои илмӣ, ҳамчунин фармоишу дархостҳои корхонадоеро, ки корҳои илмӣ-тадҳикотии донишҷӯёни муассисаи тахсилоти олии касбиро дастгирй мекунанд, мунтазам таҳдиди назар мекунад;

— корҳои иттилоотии Ҷамъият ва кордои илмӣ-тадкиҳотии донишҷӯёнро ба род мемонад;

— фаъолияти гуруҳҳои илмӣ ва мадфилхои илмии донишҷӯёнро, ки дар самти масъаладои илмии мушаххас фаъолият мекунанд, хамоданг месозад;

— маводдоро барои интернет—портал ва маҳаллаи муассисаи тадсилоти олии касбӣ омода мекунад;

— низоми робитаҳои Ҷамъиятро бо донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, сохторҳои он, аз ҳумла, бо Шурои донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва ташкилотдои беруна бо максади баланд бардоштани самаранокии корҳои илмӣ-тадқиқотӣ донишҷӯёни муассисаи тахсилоти олии касбӣ ташкил мекунад.

СОХТОРИ ҶАМЪИЯТ

изображение_viber_2022-04-05_10-53-29-871

Феълан фаъолияти Ҷамъияти илмии донишҷӯёни Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ моҳи феврали соли 2020 ҷоннок карда шуда, дар ин сана мақомотҳои идоракунандаи он интихоб гардида буданд. Бо дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти донишгоҳ дар давоми фаъолият бо ташаббуси Ҷамъияти илмии донишҷӯён 47 чорабинӣ ташкил ва баргузор гардида, дар умум аъзоёни Ҷамъият дар 92 чорабинӣ иштирок намуданд.

Наука и инновации