kj2

Маводҳои конференсияи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии дар мавзӯи “ИЛМҲОИ ТЕХНИКӢ ВА ТАҲСИЛОТИ МУҲАНДИСӢ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР”. ҚИСМИ 2.// Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ. Душанбе, 2021. 229 с.

  1. Filipishyna L.M., Ivata V.V. THREATS AND RISKS OF DIGITALIZATION UNDER MODERN CONDITIONS
  2. Gorokhova T., Mamatova L. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UKRAINE
  3. Yuliya Bogoyavlenska, Maryna Prokopchuk INDUSTRY 4.0: FEATURES OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF UKRAINE
  4. Гончар В. В., Богачев А. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
  5. Калинин А. В., Коростова И. А. Полупанова Е.А. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  6. Хаджинова Е.В., Бурак П.В. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

 

Digitalization of the economy as a factor of sustainable development : Materials of International scientific-practical conference (May 25-26, 2021 y.) 

  1. Ахророва А. Д., Камилова Н. М. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА  
  2. Mirzo A., Valieva M. THE ELEMENTS OF DIGITALIZATION IN PAMIR-ENERGY COMPANY  
  3. Давлатзода К. К., Кодиров Н.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН